Menu
Winkelwagen

Privacy Statement & Policy

(dd. 25/05/18)

Acb Airconditioning BVBA respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ons kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Acb Airconditioning BVBA worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

Alle info over welke persoonsgegevens Acb Airconditioning BVBA verwerkt en hoe Acb  Airconditioning BVBA hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

1. Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Acb Airconditioning BVBA van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website en andere producten en diensten, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van  toepassing is op de door ons verwerkte persoonsgegevens. Acb Airconditioning BVBA behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website www.acbairco.be terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Acb

2.1. Gegevens die u rechtstreeks aan Acb Airconditioning bvba verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd,
 • geslacht, …;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via telefoon, email of onze (mobiele) website, … ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met Acb, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via telefoon, email of onze (mobiele) website… zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

2.2. Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, (zie Cookie Policy), gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u Acb Airconditioning BVBA toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …)

2.3. Gegevens uit andere bronnen

Acb Airconditioning BVBA kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Acb Airconditioning BVBA. Op de website www.acbairco.be kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Acb Airconditioning BVBA en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Acb Airconditioning BVBA raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Acb Airconditioning BVBA

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) website en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Acb Airconditioning BVBA.
 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten.
 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Acb Airconditioning BVBA uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Acb Airconditioning BVBA steeds voorafgaand uw toestemming vragen.
 • De naleving van de op Acb Airconditioning BVBA van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin.
 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Acb

Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met andere aangestelden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) website, … . Met deze andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Acb Airconditioning bvba uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Acb Airconditioning bvba zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

5. Uw rechten

 • U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Acb van u verwerkt.
 • U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
 • U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Acb Airconditioning BVBA dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kan u contact opnemen met Acb Airconditioning BVBA via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.
 • U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

6. Veiligheidsbeleid van Acb Airconditioning BVBA

6.1. Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Acb Airconditioning BVBA alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

6.2. Bewaring van gegevens

Acb Airconditioning BVBA zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en met de missie om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Acb Airconditioning BVBA verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) website, te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Acb Airconditioning BVBA deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Acb Airconditioning bvba

Houtstraat 3/1

2260 Westerlo

Ondernemingsnummer 0480.157.225

info@acbairco.be

Tel: +32 (0) 14 88 36 32