Menu
Winkelwagen

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Acb

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

(vanaf 16/01/2023)

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord of een wijziging van huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen ACB Airconditioning BV en de klant onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden zoals hierna bepaald, zelfs al worden deze niet vermeld op navolgende contractdocumenten en zelfs al wijken deze af van eerdere algemene verkoopvoorwaarden. De klant bevestigt de algemene verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten met ACB Airconditioning BV te aanvaarden door het enkele feit van (schriftelijke of elektronische) ontvangst van deze voorwaarden naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, de ontvangst van een bestelbon en/of de ontvangst van de factuur dan wel een levering. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, ook al worden deze meegedeeld na mededeling van deze algemene verkoopvoorwaarden. (Bijzondere) aankoopvoorwaarden van de klant kunnen nooit stilzwijgend worden aanvaard.

Deze verbintenis blijft gelden zolang er geen nieuwe verbintenis deze vervangt, de uurtarieven veranderen jaarlijks. De Brutoprijzen van de onderdelen en toestellen veranderen maandelijks indien nodig. Offertes gelden 1 maand.

Artikel 2 – Offertes en bestellingen

2.1. Alle offertes geschieden vrijblijvend, bij benadering en zonder enige verbintenis van ACB Airconditioning BV, en zij blijven geldig dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van opstelling ervan.

2.2. De bestellingen van klanten worden slechts als definitief beschouwd na aanvaarding van ACB Airconditioning BV. Bestellingen ondertekend door de klant verbinden deze onherroepelijk. Een eventuele weigering van een bestelling door ACB Airconditioning BV, verleent de koper geen enkel recht op schadevergoeding op welke grond dan ook. Bijdragen of lasten, van welke aard ook, die, zelfs na contractsluiting, bij of krachtens wet worden opgelegd en verhaalbaar zijn op de koper dan wel betrekking hebben op de levering aan de koper, zijn ten laste van de koper.

2.3. Alle door ACB Airconditioning BV gegeven productinformatie is pas bindend, en een overeenkomst komt eerst dan tot stand nadat de bestelling respectievelijk bevestigd is door ACB Airconditioning BV, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De bestelbon wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk en ten laatste binnen 3 dagen, schriftelijk geprotesteerd heeft.

2.4. De aanduidingen, afmetingen, gewichten en andere inlichtingen van onze catalogi, prijslijsten, advertenties e.a. zijn niet bindend. ACB Airconditioning BV behoudt zich het recht voor om het even welke wijziging aan te brengen op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging.

2.5. Prijzen van onderdelen zijn exclusief verzendingskosten met een minimumfactuur van 25€. Onderdelen worden niet retour genomen zonder kosten.

Artikel 3 – Elektronische handtekening

Partijen aanvaarden dat de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit het contract tussen partijen uitgevoerd kunnen worden onder dekking van een elektronische handtekening. Onder een elektronische handtekening wordt verstaan, de handtekening van de cliënt geplaatst d.m.v. een daartoe speciaal voorziene pen op het scherm van een computer van ACB Airconditioning BV. ACB Airconditioning BV en de klant komen overeen dat de elektronische handtekening gelijk gesteld wordt aan de handgeschreven handtekening en voldoet aan de eisen van artikel 1322, alinea 2 Burgerlijk Wetboek. Verder komen de partijen overeen dat de elektronische handtekening t.o.v. ACB Airconditioning BV en derden dezelfde rechtsgevolgen heeft die de wet eraan toekent.

Artikel 4 – Leveringsmodaliteiten – inontvangstname

4.1. De opgegeven leveringstermijn, is slechts benaderend. Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling, weigering van de levering of enige vorm van schadevergoeding.

4.2. Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de klant kunnen betekenen dat de initieel vooropgestelde leveringstermijnen niet meer gehaald kunnen worden.

4.3. Indien de goederen aangekocht worden door de klant en gefactureerd zijn, worden ze als ontvangen en als aanvaard beschouwd wanneer ze verder in onze magazijnen blijven.

4.4. Indien de toestellen in voorraad zijn, worden deze maximaal 1 maand gereserveerd. Maximaal na 1 maand van de door u gevraagde leverdatum, worden de toestellen automatisch geleverd en gefactureerd. Uw toestellen zullen 1 maand voor de gevraagde leverdatum bij ons in stock genomen worden. Indien deze levering wordt geweigerd, wordt er een stockagetoeslag + intrestkosten aangerekend van 2% per maand op het factuurtotaal. Het order kan niet kosteloos geannuleerd worden tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. De kosten zijn variabel en tijdsgebonden.

4.5. Behoudens andersluidende bepalingen worden de goederen steeds vervoerd op kosten en risico van de koper indien deze het transport zelf regelt.

Onafgezien van het vervoermiddel of de transporteur. Leveringen gebeuren franco in België voor bestelbonnen vanaf 650€. Voor orders kleiner dan 650€ wordt 65€ transport- en administratiekost aangerekend. Per uitzondering van onderdelen en technische service, hiervoor worden andere tarieven gehanteerd.

4.6. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. De levering geschiedt vóór de werf of de woning door de koper aangeduid bij de bestelling. We leveren binnen de kantooruren. (8-17h) Indien we niet mogen leveren zonder de aanwezigheid van de klant dient de klant hiervoor een email of schriftelijk bericht voor te sturen. Bij afwezigheid tijdens de afgesproken uren kan er dan wel een nieuwe transportkost gefactureerd worden.

4.7. ACB Airconditioning BV laat zich, tenzij uitdrukkelijk bepaald, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks in met plaatsing van de bestelde en geleverde goederen. Alle problemen i.v.m. de installatie vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. De koper handelt enkel naar bijgeleverd voorschrift van de fabrikant en volgens de regels van de kunst van koeltechniek en electrischiteit.

4.8. Bij overeengekomen technische interventies zal ACB Airconditioning BV het uurloon van 89€ per technieker aanrekenen. Bijkomend zullen alle gebruikte materialen en de verplaatsingskosten aangerekend worden.

Bij technische interventies betreffende connectiviteit en aansturing (bv. Wifi, BACnet, MODBUS, …) hanteren we een uurloon van 150€.

4.9. De verplaatsingskosten zijn inclusief de verplaatsingsuren van de technieker en bedragen:

Kempen – Limburg                                                                                                                                   100€

Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant  - Antwerpen centrum / haven                                                        140€

West-Vlaanderen – Henegouwen – Waals-Brabant – Namen – Brussel                                                  190€

Luxemburg                                                                                                                                               250€

4.10 De uurtarieven veranderen jaarlijks. De Brutoprijzen van de onderdelen en toestellen veranderen maandelijks indien nodig. Offertes gelden 1 maand. De algemene prijslijst wordt om de drie maanden of tot max 1 jaar vervangen.

Artikel 5 – Eigendoms- en risico-overdracht

5.1. De koper wordt eigenaar van de door ACB Airconditioning BV geleverde koopwaar op het ogenblik dat hij aan alle betalingsverplichtingen ten aanzien van ACB Airconditioning BV heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. Bij een toegelaten betalingsuitstel treedt dit recht in werking bij het vervallen van de factuurdatum of in geval van het vervallen van andere facturen met zicht op insolvabiliteit of zware disputen. De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de koopwaar. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden en niet aan de betalingsvoorwaarden te voldoen en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van art. 1690 B.W. alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van het eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de koper. De koper zal zijn klanten wijzen op het eigendomsvoorbehoud van ACB Airconditioning BV en op verzoek van deze laatste de identiteit van de derde-koper meedelen.

5.2. De koper verbindt zich ertoe zolang niet volledig is betaald, de door hem nog niet verbruikte goederen in herkenbare en goede staat te behouden, eveneens op straffe van schadevergoeding zoals bepaald in artikel 5.1. De koper is verplicht mee te werken bij alle maatregelen die ACB Airconditioning BV kan nemen ter bescherming van zijn goederen en/of rechten.

5.3. Het bepaalde in artikel 5.1. doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de bestelling van de koopwaar door de koper aanvaard is,draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

5.4. Vooraleer de eigendom overgaat naar de koper, zal ACB Airconditioning BV ten allen tijde gerechtigd zijn om de lokalen van de koper te betreden om de door haar geleverde goederen te inspecteren en om opnieuw bezit te nemen van die goederen en deze te verplaatsen.

Artikel 6 – Conformiteit

6.1. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Klachten i.v.m. zichtbare of niet-conforme gebreken moeten, op straffe van verval, onmiddellijk bij levering worden gemeld door koper. Verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na vaststelling van het gebrek voor professioneel cliënteel en binnen de 2 maanden na vaststelling van het gebrek voor consumenten, worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijke geformuleerd en gedocumenteerd worden door voorlegging van de leveringsbon en de factuur bij gebreke waaraan de koper zijn rechten verliest.

6.2.Het gebruik van de koopwaar, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan. Geen enkele teruggave zal kunnen gebeuren zonder de schriftelijke overeenkomst van ACB Airconditioning BV, die geen enkele erkenning impliceert. De bewijslast van tijdigheid berust bij de koper. Na deze vervaltermijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. Klachten, ook al zijn zij gegrond, verschaffen de koper niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met ACB Airconditioning BV op te schorten.

Artikel 7 – Productwaarborg
De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg gegeven in de dat jaar geldende GARANTIE en SERVICE VOORWAARDEN van ACB. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt en geïnstalleerd conform de gebruiksaanwijzing en montagerichtlijnen.

 

Artikel 8 – Verbreking – opzegging – opschorting

8.1. Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, elk niet nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, evenals het niet in ontvangst nemen van de geleverde goederen door de koper wordt beschouwd als een ernstige en zwaarwichtige wanprestatie waardoor een verdere normale handelsrelatie niet langer mogelijk is. Dergelijke wanprestatie van de koper, geeft ACB Airconditioning BV het recht de koper formeel in gebreke te stellen en de reeds geleverde goederen aan de overeengekomen tarieven te factureren. Bij speciale bestellingen (no-stock goederen), die de fabriek reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige verkoopprijs verschuldigd zijn. Daarnaast heeft ACB Airconditioning BV in zodanige gevallen het recht om de verdere leveringen ten aanzien van de koper onder eender welk contract op te schorten en/of alle met de koper aangegane contracten onmiddellijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien deze aanpassing het toelaat om samen verder te werken kan er een consensus komen

8.2. ACB Airconditioning BV heeft het recht om alle contracten met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien in de loop van de uitvoering van de een of andere overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van het onderpand van één of meerdere van haar schuldvorderingen of bepaalde zekerheden of waarborgen eraan verbonden of wanneer de koper in faillissement wordt verklaard.

8.3. ACB Airconditioning BV behoudt zich het recht voor om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs van de koper te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de koper. Bij weigering houdt ACB Airconditioning BV zich het recht voor om de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 9 – Betaling

9.1. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn de facturen van ACB Airconditioning BV contant, betaalbaar te Westerlo of op de aangegeven vervaldag, Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de koper. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet op de continuïteit der ondernemingen, zijn de facturen van ACB Airconditioning BV reeds vóór de levering, met name bij de bestelling, betaalbaar, en worden alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien nog geen levering heeft plaatsgevonden.

9.2. Alle eventuele betwistingen betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemeld te worden per aangetekend gemotiveerd schrijven gericht aan ACB Airconditioning BV. Klachten m.b.t. elektronische facturen dienen binnen dezelfde vervaltermijn gemeld te worden en dit per aangetekend schrijven of per mail (met ontvangstbevestiging) naar het e-mailadres van waaruit de factuur elektronisch werd verstuurd. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk als aanvaard beschouwd.

9.3. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar, samen met een overeengekomen schadevergoeding van 10 % op het openstaande factuursaldo, ten titel van forfaitair schadebeding, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

9.4. Bij niet-betaling van een bepaalde factuur op de vervaldag is het verschuldigd saldo van alle andere facturen, zelfs van de nog niet vervallen facturen van ACB Airconditioning BV onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

9.5. De koper verleent aan ACB Airconditioning BV een conventioneel retentierecht op alle goederen die zich nog in haar bezit bevinden in het kader van eender welk contract, en dit vanaf de datum van de eerste bestelling. De koper verleent dit retentierecht tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen dewelke de koper nog aan ACB Airconditioning BV verschuldigd is, zelfs al hebben deze verschuldigde bedragen een andere oorzaak dan de gegeven bestelling.

9.6. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque dan wel van enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk aan de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan; zelfs in geval van acceptatie van de wisselbrief, blijven bovengenoemde interesten en schadevergoedingen verschuldigd.

9.7. Indien voor de leveringen gebruik gemaakt wordt van europaletten of verpakkingen onder garantie, zullen deze gefactureerd worden behoudens andersluidende regelingen. Bij teruggave worden deze gecrediteerd.

9.8. Niet betaling van een factuur geeft ons het recht alle overige bestellingen en werken op te schorten. Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van onze facturatie.

9.9. Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen geeft de koper in pand ten voordele van ACB Airconditioning BV (i) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen, (ii) alle huidige en toekomstige schuldvorderingen tegenover ACB Airconditioning BV, de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben, (iv) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper op datum van registratie hiervan in het pandregister, alsook (v) alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende koper net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de schuldenaar. Bij registratie van het pand in het pandregister, bij pandvestiging of later, heeft ACB Airconditioning BV het recht de kostprijs van de registratie alsook een forfaitaire administratiekost van 40,00 EUR aan de ingebreke blijvende koper aan te rekenen.

Artikel 10 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden solitair aansprakelijk tegenover ACB Airconditioning BV voor de naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene voorwaarden voortvloeien.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid/Garantie

11.1 ACB Airconditioning BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet in hoofde van ACB Airconditioning BV. De aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreeks en persoonlijke schade, en ACB Airconditioning BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade. In elk geval wordt de aansprakelijkheid van ACB Airconditioning BV beperkt tot de limieten van de verzekeringspolis, en in het geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur. In geval van gebrekkige goederen is de aansprakelijkheid van ACB Airconditioning BV in elk geval beperkt tot het leveren van vervangingsgoederen of tot de handelswaarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van iedere andere verantwoordelijkheid. Zo kan ACB Airconditioning BV in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het kosteloos herstel van gebrekkige goederen. ACB Airconditioning BV is bevrijd van aansprakelijkheid wanneer de niet-uitvoering te wijten is aan overmacht. Wordt beschouwd als overmacht, elke gebeurtenis buiten de controle en invloed van ACB Airconditioning BV, maar eveneens elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk, zoals bijvoorbeeld door een productieonderbreking/stopzetting door een leverancier. Op al onze artikelen geldt een garantietermijn op fabrieksfouten volgens onze garantievoorwaarden van het betreffende jaar. Er is geen waarborg op werkuren en verplaatsingskosten van onze technische dienst en op verzendingskosten.

11.2 ACB Airconditioning BVBA behoud zich het recht om niet bindend advies te geven over hoe een project best wordt opgebouwd. ACB levert daarvoor gratis of betalende diensten.

Tekeningen van een gebouw met een installatie en berekeningen van vermogens en verbruik aangeleverd door ACB zijn nooit bindend en kunnen niet leiden tot een recht op vergoeding indien de realiteit anders uitwijst.

ACB zal slechts instaan voor verbetering van een resultaat indien er een apart specifiek contract gemaakt wordt waar deze resultaatsverbintenis in beschreven wordt.

ACB is niet verantwoordelijk voor de gepubliceerde rendementen van toestellen noch voor het werkelijke verschil in verbruik ten opzichte van de indicaties van folders en documenten

Artikel 12 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Alle overeenkomsten afgesloten met ACB Airconditioning BV zijn onderworpen aan het Belgische recht, ook wanneer wissels werden aanvaard met andere domiciliëring. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, tenzij de ACB Airconditioning BV zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of de woonplaats van de koper.